top of page

ARGUS Krystyna Śmigielska, ul. Piekałkiewicza 7 lokal 40, 00 - 710 Warszawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO -  w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARGUS Krystyna Śmigielska z siedzibą w Warszawie, przy ul.Piekałkiewicza 7 lokal 40.
   

 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w związku z koniecznością wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
   

 3. Dane przetwarzane są w celu realizacji zamówień na podstawie zawieranych umów (sprzedaży, zlecenia, o świadczenie usług, dostawy) oraz utrzymywania kontaktów handlowych z kontrahentami w tym zakresie.
   

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia miedzy innymi firmy kurierskie, Poczta Polska S.A, firmy transportowe.
   

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora wynikający z celu przetwarzania danych, do czasu wygaśnięcia Państwa uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących norm.
   

 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
   

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
  w szczególności odmową zawarcia i realizacji umowy (zamówienia).

bottom of page